Whipplea modesta

  • Common name: Modesty, Whipplea
  • Native: Yes
  • Plant type: Shrub
  • Life span: Perennial