Triteleia laxa

  • Common name: Ithuriel's Spear
  • Native: Yes
  • Plant type: Forb
  • Life span: Perennial