Heteromeles arbutifolia

  • Common name: Toyon
  • Native: Yes
  • Plant type: Shrub
  • Life span: Perennial