Plantago lanceolata

  • Common name: Plantain
  • Native: No
  • Plant type: Forb
  • Life span: Perennial
  • Invasive: Invasive