Phacelia imbricata

  • Common name: Imbricate Phacelia
  • Native: Yes
  • Plant type: Forb
  • Life span: Perennial