Malva sylvestris

  • Common name: Malva species
  • Native: No
  • Plant type: Forb
  • Life span: Perennial