Crataegus douglasii

  • Common name: Hawthorne
  • Native: Yes
  • Plant type: Shrub
  • Life span: Perennial