Festuca idahoensis

  • Common name: Idaho Fescue
  • Native: Yes
  • Plant type: Grass
  • Life span: Perennial