Epilobium pygmaeum

  • Common name: Smooth boisduvalia
  • Native: Yes
  • Plant type: Forb
  • Life span: Annual