Iris douglasiana

  • Common name: Douglas Iris
  • Native: Yes
  • Plant type: Forb
  • Life span: Perennial