Cyperus eragrostis

  • Common name: Tall flatsedge
  • Native: Yes
  • Plant type: Grass
  • Life span: Perennial