Carex densa

  • Common name: Dense sedge
  • Native: Yes
  • Plant type: Grass
  • Life span: Perennial