Corylus cornuta

  • Common name: California Hazelnut
  • Native: Yes
  • Plant type: Shrub
  • Life span: Perennial